مبارزین در دعا

زبان خود را انتخاب کنید

مبارزین در دعا

 

 

اگرچه هر کدام از خصوصیات و توانایی های رهبری مهم هستند، داشتن روح مبارز در دعا، مهمتر و اولین قدم برای پرورش خصوصیا ت دیگر رهبری است. بعضی از رهبران، به تنهایی و با استعدادهای انفرادی، سازمانهای روحانی تاسیس کردند ولی نتوانستند آنها را حفظ کنند چونکه استعداد انسانی ممکن است ما را تا حدی پیش ببرد، اما نمی تواند به پیشرفت مداوم کمک کند. خوشبختانه، ما شاهد موفقیت بسیاری از سازمانهای روحانی مسیحی هستیم زیرا رهبران آنها هرگز از همکاری با دیگران و دعا باز نمی ایستند. دعا، روحیه یک مبارز را درما میآفریند!

ما در طی سنین کودکی و نوجوانی، دانسته یا ندانسته بانجام کارهای بد عادت کردیم. و اغلب ما، ممکن است متوجه نباشیم که این یک نوع اسارت است. اما وقتی مرتب دعا می کنیم، روح القدس ضعفهای ما را بتدریج آشکار می کند و بما قدرت میدهد تا نقاط ضعف خود را ببینیم وباو اجاره دهیم ما را بیشترعوض کند. در نگاه اول، ممکن است چنین تغییراتی برای یک فرد بالغ غیرممکن به نظر برسد. اما خدا همه چیز را ممکن میسازد. قدرت دعا ذهن ما را تازه می کند تا عادت‌های قدیمی را از خود بیرون کنیم و شخصیتی تازه بپوشیم.

 عادت به دعای روزمره می تواند چالش‌انگیز باشد چون جسم ما عادت بدعا ندارد و این همیشه فکرأ و جسمأ دشوار خواهد بود! با این حال، هنگامی که ما متعهد به دعای منظم و خالصانه می شویم، دعاهای ما از ورای کائنات مرئی و نامرئی، و از دروازه های بهشت عبور کرده  بحضور پدر مقدس، مهربان، و توانای ما میرسد. واو همیشه می شنود و جواب می دهد! هر چقدر بیشتر دعا بکنیم و در حضور خداوند بمانیم،  ذهن ما بیشتر باز می شود تا با آداب و رسوم یک دنیای جدید، با روشهای جدید، طرز فکر جدید، گفتار جدید، و دیدگاه جدید آشنا شویم. پولس رسول به این صورت توضیح می دهد:

"رفتار و کردار و شیوه زندگی مردم دنیا را تقلید نکنید، بلکه بگذارید خدا افکار و طرز فکرتان را دگرگون کند تا به انسانی جدید تبدیل شوید. آنگاه قادر خواهید بود اراده خدا را درک کرده، آنچه را که خوب و کامل و مورد پسند اوست، کشف کنید." رومیان 2:12

"آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی های کتاب آسمانی را درک کنند." لوقا 45:24

شاید هر روز بتوانیم به معلومات خود اضافه کنیم و استعدادهای طبیعی خود را پرورش بدهیم تا دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم ، ولی این کمکی بدیگران نخواهد کرد.  تنها موقعی می توانیم برای دیگران مفید باشیم که زندگی نمونه ای داشته باشیم، نمونه‌ای که دیگران بتوانند از آن پیروی کنند. پس چون دعا در زندگی ما ایمانداران بسیار موثر است،  با جدیت دعا کنیم واز شرکت در دعاهای گروهی غفلت نکنیم. حسن دعای شخصی اینست که می توانیم بدون اینکه کسی بشنود، عمیق ترین خواسته های قلبی خود را با آفریدگارخود در میان بگذاریم، اعتراف به ضعفهای خود بکنیم و گاهی در روح بدون کلام دعا کنیم. و حسن دعاهای گروهی اینست که می توانیم از دیگران یاد بگیریم، برکت پیدا کنیم، و دست روی همدیگر گذاشته، با هم و برای احتیاجات همدیگر حضورأ دعا کنیم. 

رهبران خوب در هر وقت و هر جا آماده هستند تا برای بنا و برکت دیگران سخنی تشویق آمیز بگویند. اظهار معلومات لزومأ کسی را بنا نمیکند ولی وقتی در فکردیگران هستیم وبا گفتار خود بزندگی آنها نیرو می بخشیم، زندگی آنها شاد میشود. نویسنده معروف، رندی فوجیشین در کتاب خود به نام «گوینده طبیعی» می‌گوید: «هر بار که با کسی صحبت می‌کنیم، طرز برخورد ما روح آن شخص را فراختر یا محدودتر میکند». بعوان مثال، بعد از ملاقات با کسی از خود بپرسیم، آیا مشتاقانه منتظر ملاقات مجدد با او هستیم یا ترجیح میدهیم دیگر او را نبینیم؟ به عبارت دیگر آیا آنها به ما انرژی میدمند یا انرژی ما را میگیرند؟ دوستان خوب بوسیله کلمات، حالات چهره، و نگرش مثبت بزندگی ما انرژی و هیجان می بخشند!

برای ادامه، لطفأ روی "در خدمت همه" کلیک کنید.