مشارکت روح القدس

زبان خود را انتخاب کنید

مشارکت روح القدس

 

همانطور که قبلأ اشاره شد، خداوند واحد وخالق ما خود را در سه شخص الهی تجلی کرده است. روح القدس سومین شخص الهیست و نقش مهمی در زندگی ایماندارن به عیسی مسیح دارد. او از همان لحظه‌ای که تولد تازه پیدا میکنیم وزندگی مسیحی ما آغاز می‌شود، برما قرار میگیرد. او ما را قادر می سازد تا زندگی شایسته و وفادار داشته باشیم. او ذهن ما را باز می کند، بما اطمینان و قدرت میدهد، وما را در مواقع دشوار راهنمایی می کند. او بما الهام میبخشد که چه کاری و به چه صورت انجام دهیم. او آیات و تعلیمات کتاب مقدس را بیاد ما میاورد و وقتی می خواهیم برای مطلب مهمی تصمیم بگیریم، او در قلب ما تصمیم ما را تایید یا رد میکند. بهمین خاطر اگرهدایتهای او را نادیده بگیریم، شادی خود را ازدست خواهیم داد. ولی وقتی هدایتها او را  بکار می بندیم، موفق و شاد می شویم. لذا هر مسیحی لازم است دائمأ با روح القدس در تماس بوده، یا همانطور که کتاب مقدس می گوید، با روح القدس در"مشارکت" باشد. روح القدس عطایای روحانی مختلفی به ایماندارن بخشیده،  صفات الهی در ما ایجاد می کند. در فصل‌های بعدی، ما هدایا و میوه های روح القدس را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

وقتی آدم و حوا دروغ های شیطان را باور کردند در واقع به شیطان ایمان آورده زیرسلطه او قرار گرفتند. نفرین، تمام دنیا را فرو گرفت و مانند  ویروس سریعأ گسترش یافت. در نتیجه زندگی های آنها و نسلهای بعدی از خباثت و ناشایستگی پر شد. از اینرو ما نیزبا فطرت گناه آلود متولد شده و وقتی بزرگ میشویم ثمره حقیقی آن همانطور که کتاب مقدس میگوید در زندگی ما ظاهر می شود:

"هنگامی که از امیال و خواسته های نادرست خود پیروی می کنید، این گناهان وارد زندگی شما می شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی عفتی؛ بت پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دوبهم زنی؛ کینه توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع طلبی، شکایت و انتقاد و بهانه جویی؛ در اشتباه دانستن دیگران و برحق شمردن خود و اعضای گروه خود، حسادت و آدم کشی، مستی و عیاشی و چیزهایی از این قبیل.  همانطور که قبلأ هم  اشاره کردم، باز تکرار می کنم هر که این چنین زندگی کند، هرگز در ملکوت خدا جایی نخواهد داشت." غلاطیان 19:5-21

اما با ایمان به مسیح، روح القدس وارد زندگی ما شده، ثمرات زیبای آنرا می بینیم. وقتی این زندگی تازه را با  زندگی گذشته خود مقایسه می کنیم، قلبهای ما از قدردانی و تشکر از قدرت روح القدس پر میشود.  خدا را شکر! مشارکت با روح القدس باعث میشود که نگرش خداپسندانه و مردم دوست جایگزین عاداتهای قدیمی و نفرت انگیز ما بشود. کتاب مقدس این تغییر و تحول را "ثمره روح القدس" می نامد:

"اما هرگاه  روح  خدا ما را هدایت  کند، این ثمرات را در زندگی ما بوجود خواهد آورد: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری. هیچیک از این صفات پسندیده، تضادی با احکام مذهبی و شربعت یهود ندارند. آنانی که از آن مسیح می باشند، امیال نفسانی و هوسهای  ناپاک خود را بر صلیب مسیح میخکوب کرده اند!" غلاطیان 22:5-24

 

آیا این دگرگونی ها عجیب و فوق العاده نیست؟ قدرت دگرگون کننده روح القدس ممکن است در آغاز سفر روحانی ما، تمامأ قابل روئیت نباشد، ولی طولی نمی کشد که نتایج آن دیده می شوند. نباید فراموش کرد که عادات قدیمی و تمایلات خودخواهانه و شهوانی گذشته ما ممکن است گاهی ما را وسوسه کنند. با این حال، روح القدس به ما قدرت استثنایی می بخشد تا بر این هوس ها غلبه کنیم.

"زیرا قدرت حیات بخش روح القدس که به لطف مسیح به ما عطا شده، ما را از سلطه گناه و مرگ آزاد کرده است." رومیان 8: 2

گاهی ممکن است در این نبرد روحانی، در بعضی موارد احساس ناتوانی بکنیم، اما این بخشی از تجربه رشد ما است. گاهی ممکن است چالش های کوچک که به آن اهمیت نمی دهیم ما را زمین بزنند، ولی زود می ایستیم. اما گاهی آنقدر سخت می افتیم که ممکن است ایمان ما سست شود. بسیاری از مسیحیان شکست های بزرگی در زندگی خود تجربه کرده اند، و برخی کاملأ نومید شده احساس کرده اند ک شاید ایمانشان باندازه کافی قوی نبوده است. به همین دلیل است که همیشه باید از صمیم قلب به خداوند اعتماد کرد. اگردر چیزی شکست خوردیم، به یک مکان ساکت برویم، به زانو افتاده، دعا کنیم و به درگاه خداوند اعتراف کنیم. روح‌القدس اعتماد ما را باز خواهد ‌گرداند و ایمان ما استوار خواهد. کتاب مقدس می گوید:

"اگر گوییم که گناهی  نداریم، خود را فریب می دهیم  و از حقیقت گریزانیم. اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او مار می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد." اول یوحنا 1: 8-9

لازم است بیاد داشته باشیم که ما دریک دنیای پر از شرارت و تاریکی زندگی میکنیم، واغلب بدون اینکه بدانیم اشتباه می کنیم. ولی روح القدس کارهای نادرست ما را بتدریج بما نشان می دهد تا نا امید نشویم، بلکه یارای اعتراف و رشد روحانی داشته باشیم.  توانایی اعتراف به اشتباهاتمان نشانه رشد روحانی ماست! پس هر دفعه اشتباه، اعتراف، و تصحیح انجام می گیرد، یک مرحله جلو می رویم! در این تجربیات است که به قدرت روح القدس بیشتر واقف میشویم، چون او تمایل، علاقه و توانایی انجام کارهای نیکو را درما تقویت می کند:

«زیرا خدا خودش در وجود شما کار می کند تا بتوانید با میل و رغبت او را اطاعت نمایید و اعمالی را بجا آوردید که مورد پسند اوست." فیلیپیان 13:2

برای ادامه، لطفأ روی "بازسازی زندگی" کلیک کنید.

سوالات:

الف) ما با طبیعت گناه آلود به دنیا آمده ایم.

ب) روح القدس به ما قدرت می دهد، تا بتوانیم بر قدرت گناه که منجر به انجام کارهای نادرست میشود پیروز شویم.

 

الف) صحیح!: هر انسانی با فطرت گناه آلود متولد می شود.

ب) صحیح!: قدرت روح القدس به ما کمک می کند بر قدرت گناه پیروز شویم.