سرزمین جاودان

زبان خود را انتخاب کنید

سرزمین جاودان

 

"سرزمین جاودان" سومین ولی نه آخرین قسمت از این سفر می باشد. در پنج فصل زیر، به بررسی دنیای نامریی و پویایی آن خواهیم پرداخت.

- روح القدس

- محبت خداگونه

- ازدواج مسیحی

- بازتاب ایمان

- هدف آفرینش

برای ادامه لطفآ روی "روح القدس" کلیک کنید.