در باره ما

زبان خود را انتخاب کنید

در باره ما

 

علیرغم کثرت ادبیات مسیحی که در دسترس جوامع مسیحی و غیر مسیحی می باشد، علاقه به آگاهی جامع درباره مسیح؛ از اولین قدم های ایمان گرفته تا خدمت شبانی یا بشارت، در میان مردمی که در مزارع، روستاها، و در شهرهای کوچکی که هیچ نشانه ای از مسیحیت یا نهاد مسیحی وجود ندارد، روزافزون می شود.

هستی پرشکوه (Porshokooh.com) نیز همانند بسیاری از نهادهای مسیحی، این الزام را بر خود می بیند تا با عزیزانی که مشتاق به برداشتن اولین قدم های ایمان بوده، و می خواهند در دانش و روح قوی تر شده، یاد بگیرند که چگونه ایمان خود را به طور مؤثر به اشتراک بگذارند، و مهارت های رهبری را به دست آورند تا جامعه ای مسیحی از ایمانداران بنا کنند، همراهی و راهنمایی کند.

هستی پرشکوه بدون حمایت یا کمک مالی، بلکه صرفاً توسط گروه کوچکی از داوطلبان اداره می شود.