پیشگویی

زبان خود را انتخاب کنید

پیشگویی

 

کتاب مقدس نقش، هدف، و معنی نبوت را به روشنی بیان کرده است. نبوت یعنی پیغام آوردن از طرف خداوند در باره چیزهایی که مردم اطلاع قبلی ندارند یا فراموش کرده اند. نبوت ها، حقایق و اسرار گذشته یا حال را آشکار می سازند، رویدادهای آینده را پیش‌گویی می‌کنند، یا پیام جدیدی از خدا به ما می رسانند.

برخی از ایماندارن که عطای تشویق، ترغیب، و تسلی دارند (رومیان 12: 8) ممکن است آن را با عطای نبوت اشتباه بگیرند. بنابراین، بسیاری از ایماندارانی که دارای عطای تشویق و تسلی هستند، لزوماً عطای نبوت را ندارند. با توجه به اعمال رسولان 11: 27-28، اعمال 21: 10-11، و اول قرنتیان 14: 24-25 می بینیم که در تمام این آیات، نبوت به معنی گشودن اسرار است، که در نتیجه آن، ایمانداران  تقویت، تشویق و تسلی می یابند:

"اما کسی که نبوت می‌کند، یعنی پیغماهای خدا را به ایمانداران اعلان می کند، با این کار به آنان کمک می کند تا رشد کنند، تشویق شوند، و تسلی یابند." اول قرنتیان 14: 3

برای ادامه، لطفأ روی "کمال روحانی" کلیک کنید.