بازتاب ایمان

زبان خود را انتخاب کنید

بازتاب ایمان

 

اعمال ما بازتاب ایمان ماست. اما ایمان چیست؟ بنظر اکثر مردم، ایمان به معنی یک سری اعتقادات مذهبی است، بدون اینکه کسی لزومأ به آن عمل کند! از اینرو، آنهایی که به هیچ چیزی ایمان ندارند، باور دارند که ایمان یک نوع تخیلات است که وجود خارجی ندارد، بلکه یک نوع اسارت مذهبی است!

در زندگی ما، افرادی هستند که به آنها اعتماد داریم، این اعتماد در یک روز بوجود نیامده است، بلکه ما شاهد رفتار، گفتار، قول ها و عملکرد آن شخص بوده ایم و برای مدتی او را تحت نظر داشتیم. پس ایمان مثل اعتماد به شخصی است که شاهد درستکاری او در هر کاری بوده ایم. از اینرو باور داریم که اگر اوقولی بدهد، همانند گذشته، به قول خود عمل خواهد کرد. وقتی عیسی مسیح می گوید به من ایمان داشته باشید، منظور این نیست که چشم بسته یک سری اعتقادات را بپذیریم. وقتی شاگردان  یحیی تعمید دهنده از عیسی مسیح پرسیدند، او اینطور جواب داد:

"آن دو شاگرد هنگامی نزد عیسی رسیدند که او افلیج ها، کورها و بیماران مختلف را شفا می داد و ارواح پلید را از وجود دیوانگان اخراج می کرد. آنان سوال یحیی را به عرض او رساندند. عیسی در جواب فرمود: «نزد یحیی باز گردید و آنچه دیده و شنیدید، برای او بیان کنید که چگونه نابینایان بینا می شوند، ناشنوا ها شنوا می گردند، مرده ها زنده می شوند و فقرا پیغام نجاتبخش خدا را می شنوند. سپس به او بگویید، خوشا بحال کسی که به من شک نکند»".  لوقا 20:7-23

پس ایمان، بر اساس چیزهای است که دیده و تجربه کرده ایم، و از اینرو باور داریم که چیزهایی که هنوز اتفاق نیافتاده است یا هنوز قابل رویت نیستند، واقعیت دارند.

"حال ببینیم ایمان چیست. ایمان یعنی اطمینان به اینکه آنچه ایمان داریم، واقع خواهد شد؛ ایمان یعنی یقین به آنچه اعتقاد داریم، گرچه قادر به دیدنشان نمی باشیم."  عبرانیان 1:11

در طی قرن ها، ایماندارن به مسیح مواظب بوده اند تا فقط آیین هایی که بازگوکننده ایمانشان به مسیح است نگاه دارند، و نگذارند مراسم مذهبی بی مورد جای پرستش حقیقی را بگیرد. آیین ها یا مراسمی که همیشه در کلیساها رعایت شده اند، عبارتند از: تعمید در آب، تقدیس اطفال، اشاء ربانی، و حمایت مالی.

برای ادامه، لطفأ روی "تعمید آب" کلیک کنید.