شام ربانی

زبان خود را انتخاب کنید

شام ربانی

 

عیسی مسیح، در شب قبل از مصلوب شدن، شاگردان خود را برای شام، که شام ربانی خوانده می شود، جمع کرد و گفت:

"وقتی شام می خوردند، عیسی یک تکه نان برداشت و شکر نمود؛ سپس آنرا تکه تکه کرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگیرید بخورید، این بدن من است.» پس از آن، جام را برداشت و شکر کرد، و به آنها داده، فرمود: « هر یک از شما از این جام بنوشید. چون این خون من است که با آن،  این پیمان جدید را مهر می کنم. خون من ریخته می شود تا گناهان بسیاری بخشیده شود.» متی 26:26-28

عیسی مسیح به شاگردانش سفارش کرد که به یاد او، مراسم عشای ربانی داشته باشند. پولس رسول نیز دراول قرنتیان 26:11  از آن یاد می کند.  بنابراین، ایمانداران همیشه این مراسم را در کلیسا یا گروه های مشارکت خانگی انجام می دهند. عشاء ربانی شامل نان و شراب یا آب انگور است. برای انجام اشاء ربانی، روش های مختلفی وجود دارد. ابتدا کشیش، یا یکی از رهبران کلیسا، یا یکی از رهبران  گروههای مشارکت خانگی، به شرکت کنندگان یادآوری می کند که چرا مراسم عشای ربانی را برگزار می کنند و همه را تشویق می کند که شرکت کنند. سپس نانی را که بدون خمیرمایه درست شده است، به قطعات کوچک خرد کرده، برای نان دعا می کنند و هر یک از شرکت کنندگان تکه ای از نان را برداشته، همه همزمان باهم می خورند. سپس رهبر یا کشیش برای شراب یا آب انگور دعا می کند و شرکت کنندگان از آن می نوشند.

ترتیب مراسم عشای ربانی ممکن است در هر کلیسا یا گروه فرق داشته باشد. برای مثال، می توان شراب را در یک پیاله رخت و همه یک جرعه از آنرا بنوشند، یا شراب را در ظروف بسیار کوچک و انفرادی ریخت و بین شرکت کنندگان توضیع کرد. برای شراب می توان اینطور دعا کرد:« خداوندا، از تو سپاسگزاریم که فدا کاری تو روی صلیب ما را نجات داد. این پیاله شراب، نشانه خون تو است که برا ی ما ریخته شد.»  و برای نان می توان گفت، «باز هم از تو سپاسگزاریم که تمام گناهان ما را بر بدن خود حمل کردی تا امروز ما آزاد از گناه زندگی کنیم. این نان بیادگاری  بدن تو است که برای ما کوبیده شد.»

اکثر کلیساها یک بار در ماه مراسم عشای ربانی برگزار می کنند. شرکت کنندگان، یا در جای خود می ایستند تا خادمین نان و شراب را به آنها بدهند، یا هر کدام جلو رفته نان و شراب را از توی یک سینی گذاشته شده است، بر می دارند. بعد از برداشتن نان و شراب، هر فردی بلافاصله آنرا می خورد و می نوشد، یا در دست خود نگاه می دارد تا رهبر اعلان بکند، سپس همه باهم می خورند و می نوشند.  رهبران وظیفه دارند به همه یاد آوری کنند تا دلهای خود را امتحان بکنند و با انگیزه های پاک در اشاء ربانی شرکت کنند. عشای ربانی فقط یک مراسم نیست، بلکه یاد آور پیام مهمی است. پولس رسول جزییات آنرا برای مسیحیان شهر قرنتس شرح می دهد:

"این است آنچه خود خداوندمان عیسی مسیح در باره این شام فرموده است و من هم آنرا به شما تعلیم داده ام: خداوند ما عیسی، در شبی که یهودا به او خیانت کرد، نان را بدست گرفت، و پس از شکرگزاری، آن را پاره کرد و به شاگردان خود داد و گفت: «این را بگیرید و بخورید. این بدن من است که در راه شما فدا می کنم. این آیین را به یاد من نگاه دارید.» همچنین پس از شام، پیاله را بدست گرفت و فرمود: «این پیاله، نشان پیمان تازه ای است میان خدا و شما، که با خون من بسته شده است. هر گاه از آن می نوشید، بیاد من باشید.» به این ترتیب، هر بار که این نان را می خورید و از این پیاله می نوشید، در واقع این حقیقت را اعلام می کنید که مسیح برای نجات شما، جان خود را فدا کرده است. پس تا زمان بازگشت خداوند، این آیین را نگاه دارید. بنابراین اگر کسی با رفتاری ناشایست از این نان بخورد و از این پیاله بنوشد، به بدن و خون خداوندمان عیسی مسیح بی احترامی کرده ونسبت به آنها مرتکب گناه شده است. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین، باید با دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه."  اول قرنتیان 23:11-28

اکثر اوقات، وقتی صحبت از بدن مسیح می شود، منظور مجموع ایمانداران است که شبیه اعضای یک بدن هستند و مسیح سر آن بدن است. برای همین کلیسا را بدن مسیح نیز می گویند. وقتی کتاب مقدس به کلیسا اشاره می کند، منظور ساختمان کلیسا نیست بلکه  جماعت ایمانداران است. کلیسا شامل تمام برادران و خواهران مسیحی دنیاست!

"بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار گیرند، بدن تشکیل می شود. «بدن» مسیح نیز همینطور است. هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی؛ بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس  همه ما را کنار هم قرار داده و بصورت یک بدن در آورده است. در واقع ما بوسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما، از همان روح عطا کرده است."  اول قرنتیان 12:12-13

برای ادامه، لطفأ روی "حمایت مالی" کلیک کنید.

سوالات:

الف) رهبران کلیسا، مراسم اشاء ربانی را اختراع کردندد.

ب) هنگام شرکت در مراسم اشاء ربانی، باید انگیزه های ما پاک و روابط ما با دیگران سالم باشد.

 

الف) اشتباه: عیسی به پیروان خود دستور داد که در یاد او عشاء ربانی را انجام دهند.

ب) صحیح!: عشای ربانی را باید جدی گرفت. ما باید با خدا و با برادران و خواهران مسیحی خود در صلح باشیم و قبل از شرکت در مراسم عشای ربانی مردم را ببخشیم.