تعمید آب

زبان خود را انتخاب کنید

تعمید آب

 

با توجه به یوحنا 22:3-24 و متی 16:3، افرادی که به مسیح ایمان می آوردند، درقسمتی از رودخانه که آب فراوانی داشت تعمید آب می گرفتند. برای تشابه  و یاد آوری مرگ و رستاخیز مسیح، تعمید را در جایی انجام می دادند که آب عمق کافی داشت، تا همانند مراسم دفن، بدن تعمید گیرنده کاملآ زیر آب قرار بگیرد.  پولس رسول،  توضیح می دهد که تعمید در آب نشانگر دفن زندگی قدیم، وشروع زندگی تازه می باشد. پس کسانی که به مسیح ایمان می آورند، با تعمید در آب، ایمان خود را به این طریق در حضور دیگران اعلان می کنند.

"مگر نمی دانید که وقتی به مسیح ایمان آوردیم و غسل تعمید گرفتیم، جزئی از وجود پاک او شدیم و با مرگ او، طبیعت گناه آلود ما نیز مرد؟ پس حال که قدرت گناه در ما نابود شده است، چگونه می توانیم باز به زندگی گناه آلود سابق خود ادامه دهیم؟ هنگامی که مسیح مرد، طبیعت کهنه ما هم که گناه را دوست می داشت، با او در آب تعمید دفن شد؛ و زمانی که خدای پدر با قدرت پرجلال خود، مسیح را به زندگی باز گرداند، ما نیز در آن زندگی تازه و عالی شریک شدیم." رومیان 6: 2-4

عیسی مسیح، قبل از اینکه به آسمان صعود کند به شاگردان خود فرمود تا ایمانداران را در آب تعمید دهند:

"آنگاه عیسی جلو آمد و به ایشان فرمود: «تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قومها را شاگرد من سازید وایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید؛ و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما داده ام، اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم!»"  متی 18:28-20

درمیان گذاشتن تجربیات زندگی جدید و برکاتی که یافته ایم، باعث تشویق شنوندگان و در نهایت ایمان آوردن آنها به مسیح می شود. در شروع زندگی تازه، ایمانداران جدید احتیاج به کمک و مراقبت دارند. برای همین آنها را تشویق می کنیم تا همراه ما به کلیسا یا یک گروه مشارکت خانگی بپیوندند تا روحآ رشد کنند. یکی از اولین قدمهایی که باید ایمانداران جدید بر دارند، تعمید در آب است. اگر در شهر یا شهرکی خیلی دور از کلیساها زندگی می کنید، می توانید آنها را در رودخانه، وان حمام، استخر، یا هر جایی که آب و فضای کافی برای مهمانان و دوستان باشد، تعمید دهید!

مراسم تعمید آب به این صورت انجام می شود: فرض کنیم که محمود یک مسیحی آزموده و آگاه از تعالیم کتاب مقدس است و درشهری که زندگی می کند هیچ کلیسایی یا کشیشی وجود ندارد. و کورش یک ایماندار جدیدیست که می خواهد تعمید بگیرد. اول محمود وارد آب می شود. پشت سر او کورش وارد آب می شود و در برار محمود می ایستد. کورش بازوهایش را مانند X روی سینه اش می گذارد و با یک دست بینی اش را می گیرد تا در هنگام تعمید، آب استنشاق نکند. سپس محمود از او می پرسد: "کورش جان، آیا ایمان داری که عیسی مسیح برای گناهان تو جان داد، و امروز او خداوند و نجات دهنده تو است؟ "کورش جواب می دهد، " بله، عیسی مسیح گناهان مرا آمرزید و او خداوند و نجات دهنده من است." سپس محمود دعای برکت می‌کند: "کورش جان، طبق اعتراف ایمان تو به خداوند ما عیسی مسیح، اکنون تو را به نام پدر، پسر و روح‌القدس تعمید میدهم." سپس محمود با یک دست روی شانه کورش، دست دیگرش را روی سینه‌اش گذاشته، او را در آب فرو می‌برد به طوری که آب تمام بدن کورش را بپوشاند. سپس به او کمک می کند تا بلند شود و بایستد. در این لحظه ایماندارانی که مراسم را تماشا می کنند با کف زدن آنها را تشویق و خدا را سپاس می گویند.

تعمید  گرفتن در آب یک تصمیم شخصی است. از اینرو بچه ها باید به سنی برسند که مستقلأ قادر به تصمیم گیری باشند، و اگر آماده بودند، تعمید آب بگیرند.  در اکثر مراسم تعمید، عده زیادی از ایمانداران  و دوستان تعمید گیرندگان، مخصوصأ آنهایی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده اند، به این مراسم دعوت می شوند.

برای ادامه، لطفأ روی "تقدیس اطفال" کلیک کنید.