زیستن هماهنگ

زبان خود را انتخاب کنید

زیستن هماهنگ

 

"زیستن هماهنگ" دومین قسمت از این سفر است. در سه فصل زیر، به بررسی نقش و ارزش افرادی که در کنار ما زندگی و کار می کنند خواهیم پرداخت.

- رهبری هماهنگ

- گروههای مشارکت

- سنگهای بنا

 

لطفأ برای ادامه روی "رهبری هماهنگ" کلیک کنید.