مشارکت چیست؟

زبان خود را انتخاب کنید

مشارکت چیست؟

 

در نشست های کلیسایی روزهای یکشنبه، ما از واعضین و شبانان غذای روحانی و تعلیم می گیریم، ولی در گروه های مشارکت، روحیه وحدت و حمیت گروهی ما تقویت میشود. گروه های مشارکت به نامهای دیگر مثل گروههای خانگی،  گروههای کوچک، یا گروههای دوستی نیز خوانده می شوند ولی منظور همان است. این گروهها فرصتی را فراهم می سازند تا ما بتوانیم باهمدیگر در تماس بوده و از تجربیات یکدیگر یاد بگیریم. در این  گروهها، یکدیگر را می خندانیم، با هم گریه می کنیم، برای همدیگر دعا میکنیم، و با هم روحأ قوی میشویم، و از انزوا درآمده، طعم شیرین زندگی حقیقی را می چشیم.

در اطراف ما هزاران هزار خانواده و کودک، سرگردان و تنها هستند. گرچه مردم ممکن است مایل برفتن بکلیسا نباشند، اما باحتمال زیاد دعوت به یک گروه مشارکت را رد نخواهند کرد. گروههای مشارکت مختص سنین خاص، فرقه خاص ، یا طبقه زندگی خاصی نیست بلکه هر کسی می تواند به یکی از این گروهها ملحق شود. گروههای مشارکت مانند یک خانواده یا یک کلیسای کوچک هستند. کلیسا که به بدن مسیح تشبیه شده است، بکمک گروه های مشارکت مقاوم ‌تر می شود. در نتیجه، ایمانداران تجربیات خود را، چه خوب و چه بد با اطمینان خاطرو محبت بیریا در میان میکذارند و مورد حمایت افراد گروه قرار میگیرند.

برای ادامه، لطفأ روی "انواع گروه ها" کلیک کنید.