همکاری

زبان خود را انتخاب کنید

همکاری

 

هر ایمانداری این خواندگی و مسئولیت را دارد که بر حسب توانایی هایی که دارد بنوعی خدمت کند. اما مسئولیت رهبر یک گروه بمراتب بزرگتر و وسیع تر از یک عضو است.  چرا که او نه فقط باید توانایی های خود را برای خدمت بکار ببرد، بلکه مسئول است که توانایی های اعضای گروه خود را پیدا کرده و آنها را دعوت بهمکاری کند. همکاری گروهی یعنی بکارگیری استعدادهای مخصوص هر کدام از اعضای گروه. گاهی حتی لازم می شود بخشی یا تمام مسئولیت یک کاری را بافرادی بسپارد که توانایی آنها همانند او یا حتی بهتر از اوست.  این بدان معنا نیست که بدون نظارت دورادور، مسئولیت خطیری را روی دوش کسی بگذارد.

داشتن چنین دیدگاه متهورانه و فروتنانه به روح القدس فرصت می دهد تا توانایی های همه اعضا بکار گرفته شود. علاوه بر این، روح‌القدس به چنین رهبران مطیع، توانایی ها و هدایای روحانی بیشتری برای مسئولیت‌های بزرگترعطا می‌کند!

برای ادامه، لطفأ روی "مبارزین در دعا" کلیک کنید.