نکثیر گروهها

زبان خود را انتخاب کنید

تکثیر گروهها

 

با افزایش تعداد شرکت کنندگان، زمان کمتری برای شنیدن نظرات همه وجود خواهد داشت. و این موقی است که باید یک گروه به دو گروه کوچکتر تقسیم شود. چه بهتر که رهبران گروه، افرادی را از قبل تربیت کرده  و به آنها کمک کنند تا در طول زمان تجربه کافی بدست آورده وآمادگی رهبری یک گروه تازه را داشته باشند.

واگذاری وظایف  به سایر رهبران

حتی اگر رهبر یک گروه در هر کاری مهارت داشته باشد، می باید از عهده گرفتن مسئولیت های بیش از حد خودداری کند. بنابراین عاقلانه خواهد بود که برخی از وظایف را تقسیم  و به سایر رهبران یا رهبران نوآموز تفویض کند. گاهی اوقات، ممکن است در طول یک بحث، رهبر گروه آنقدر مشغول باشد که متوجه نشود کسی منتظرفرصتی است تا چیزی بگوید. اگر این وضع ادامه یابد، افرادی که فرصت صحبت کردن نداشته باشند، احساس خواهند کرد که وجود آنها بی ارزش است  و در نتیجه از مشارکتهای بعدی خودداری خواهند کرد. برای رفع این مشکل، یک یا دو نفر از رهبران دیگر باید نظارت کنند تا اگر کسی فرصت صحبت نداشته یا صحبتش قطع شده است، به رهبر گفتگوها اشاره بکنند.

عملکرد هیچ گروهی در ابتدا بدون عیب نیست. پس برای بهبود، رهبران لازم است بعد از اتمام نشست ها و رفتن شرکت کنندگان، چند دقیقه ای باهم تبادل نظر کنند و اصلاحات لازم را در نظر بگیرند  تا در گردهم آییهای آتی وقت بهتری داشته باشند. ضمنا نباید فراموش کرد که برای افرادی که تقاضای دعا کرده اند، هر روز دعا شود و یک و چند نفر در طول هفته با این افراد در تماس باشند و از آنها دلجویی کنند.

برای ادامه، لطفأ روی "محیط دوستانه" کلیک کنید.