فراگرفتن

زبان خود را انتخاب کنید

فراگرفتن

 

در عهد جدید، عبارت «تعمید روح القدس» چندین بار تکرار شده است. تعمید به معنای غوطه ور شدن یا فراگرفتن کامل در چیزی است. به عنوان مثال، یحیی تعمید دهنده و شاگردان عیسی، مردم را در آن قسمت از رودخانه که آب فراوان داشت تعمید آب می دادند بطوری که آب تمام بدن تعمید گیرنده را فرو می گرفت. درکتاب مقدس همچنین می خواهیم که روح القدس «آمد»، «ریخت»، «نازل شد»، یا توسط مؤمنان «دریافت شد»  و ایمانداران از روح القدس پر شدند.

تجربه «پر شدن از روح القدس» مانند اینست که چیزی ما را فرو بگیرد و ما  از آن پر می شویم. به عنوان مثال، فرض کنید، اگر یک شیشه مربای خالی را از ذرت بو داده پر کنیم و در آنرا ببندیم، سپس آنرا در یک سطل آب فرو کنیم، فقط قسمت بیرونی ظرف شیشه ای خیس می شود. این شبیه ​​تعمید در آب است. اما وقتی در شیشه را باز کنیم، محتویات شیشه به تدریج شناور شده، آب داخل شیشه  می ریزد و آن را پر می کند. اگر دقت کنیم، ما هم مانند کوزه ای پر از عاداتهای ناپسند گذشته هستیم. هر چه بیشتر اجازه دهیم روح القدس ما را پر کند، او بیشتر ذهن ما را تازه می کند و ما بیشتر از عادتهای گذشته خود آزاد می شویم.

ایمانداران زیادی با روح القدس تعمید گرفته اند که هر کدام تجربیات متفاوتی داشته اند. هرقدر که روح القدس را بیشتر بپذیریم، بهمان اندازه قدرت شفابخش او وارد عمق های قلب، روح و ذهن ما می شود. پس هر بار که جای بیشتری برای روح‌القدس در زندگیمان باز کنیم،  او آن فضا را با برکات خود مکررأ پر می سازد.

برای ادامه، لطفأ روی "تجربه ای تازه" کلیک کنید.